میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
تکدانه و ساندیس نمـــــی داد به مردم