میگن تو بهشت,بابات به دلار پول تو جیبی میده بهت بعد به ریال خرجش میکنی اونجا!