خیلی دلم می خواد بدونم صداوسیمان ایران این یارو دیکتاتوره «کونی» رو چی میگه ؟ اصن چیزی درباره اش تو اخبار ایران میگن؟ کسی میدونه ؟