جنگ که بشود این من و توئیم که باید کشته شویم. جنگ جهانی اول ده میلیون آدم کشته شدند؛ ده میلیون! دوست من