داستان اعتصاب غذای اکبر گنجی یادتونه ؟چقدر آه و ناله کردیم گنجی باید زنده بمونه بعدش هم آزاد شد و رفت آمریکا و پی پی کرد به جنبش !