سینه مو که باز کردن قلبی پیدا نکردن . آخه من خیلی وخ پیش یواشکی قلبمو دادم به یه ضعیفه که بردشو هیش وختم پسش نیاورد.