دختره رو تو نیویورک دیدم پرسیدم بچه کجایی گفت برقون ! روم نشد دیگه بپرسم برقون کجاس دارم الان گوگلش می کنم