وسوسه میشوم تو را!
در تو تنیدن تنم

پروانه میشوم تو را ...