خسته یی ؟ برو حیاط خلوت، برات یه گور کندم. دراز به دراز بخواب توش