پلنگ چشات که زخم میشن. نبین خوب. همش بشین روی ابرهای عصر عصر جدید. عصر جمعه.عصر یکشنبه بپرس. از عزا چه خبر؟ ازآسمونی که زمین نیومد. بپرس. از نی هایی که گل دادن.