از نظر آقای فراستی سینما در اخراجی ها خلاصه می شود و اساسا بقیه غلط زیادی می کنند#هفت