این نقاش‌ها -رئالیست‌هایشان مخصوصاً- پدرسوخته‌اند. به شدت پدرسوخته‌اند. این‌ها هفت‌خط روزگارند. تهِ همه چیزی را در آورده‌اند.