یادتون که نرفته صداوسیما برای پیام بازرگانیهاش هم مسابقه گذاشته بود ملت خجسته همه مینشستن تبلیغات تخیلی تلویزیون رو مو به مو می‌دیدن با دقت...