بهمن قرمز یک انقلاب خونین است که تو دستور تیرش را داده‌ای و من شهید آن‌ام.