آدم نمی‌داند از چه‌اش بگوید، از کجا شروع کند و به کجا ختم‌اش کند.