گفتی که ما به درد هم نمی خوریم ... تو هرگز نفهمیدی
که من تو را برای درد هایم نمی خواستم ...