در حالی که تمام مردم این شهر زخم به دل دارند ولی تو پولدار ترین آدم این شهر نیستی نمی دانم تو برای ما چسب می فروشی یا ما برای تو زخم