شانس آوردیم جدایی نادر از سیمین رو مسعود ده نمکی نساخت ها ! وگرنه باید منتظر جدایی نادر از سیمین دو جدایی نادر از سیمین سه یا جدایی نادر از زن اولش ، زن دومش زن سومش زن چهارمش .... می موندیم.