بنده از آحاد ملت غیور تقاضای عاجزانه دارم که موضوعی که به من ربطی ندارد را واسه من با جزئیات تعریف نکنید من همینجوریش هم فضول و خاله زنک هستم دیگه شما بدترش نکنید ، درحال درمانم من #خاله زنک فضول نیست بیمار است