آت و آشغالهایی هم که در ناف جمع می‌شه هم جزو بدبختی‌های آدم ِ هس در هزاره سوم