رئیس سازمان میراث فرهنگی: «علت تخریب کاخ کوروش استفاده از مصالح نامرغوب بود.»