این موتوری ها برای بنزین زدن چقدر راحتن بی صف میان بدون اینکه پیاده شن شیلنگو میگیرن لاخشتکشون و خلاصه راحتن برا بنزین زدن خوشا به سعادتشون