سوال امتحانی: با دو متر مربع مقوا، چند امام کامل می توان ساخت؟