از ماکت خمینی امروز در هنگام ورود پرسیدن چه حسی داری ؟ گفت اون که آدم بود هیچ احساسی نداشت من که مقوام