جایزه بهترین بازیگر مکمل پروتئین به حسین رضازاده اهدا شد.