چای را خدا آفرید که بهانه‌ای باشد برای دیدن عروس از نزدیک برای خانواده دوماد و خود دوماد حتی یه نگاه