مسعود فراستی در برنامه هفت این هفته : مراسم نمادین ورود امام را دیدم نقشش رو امام خوب بازی نکرده بود مقوایی بود !