مثبت اندیش باشید الکی گیرندیدجنبه های خوب اینترنت ملی رو هم ببینیدنمازجمعه رو میشه زنده دید وبسیجی دهن گشادرابصورت زنده شعارهاشو دنبال کرد