چایی اول نیازه اما چایی دوم فلسفه عمیقی داره که کمتر کسی میتونه اونو درک کنه