بازتاب رسانه‌های ایرانی در بازتاب رسانه‌های خارجی بازتاب پیدا کرد.