دختر هم نشدیم هی برامون خواستگار بیاد بیائیم فی خالدونشو اینجا توئیت کنیم