گر به فراق خو كنم؛ صبر كجا؟ قرار كو؟

وعده‌ی وصل گر دهد طاقت انتظار كو؟