چای را خدا آفرید تا بهانه‌ای باشد برای تذهیب نفس برای دوری از مرض برای رفع عطش برای عدم سردرد برای آرامش برای سیگار برای رسیدن به خدا