پدر و مادرهایی که جوانان لندهوری دارید که شبها بیدارند و همش توئیت می کنند و روزها خوابند خدا بهتان صبر بدهد