یکی از فلسفی ترین کارهای دنیا به نظر من نخ در سوزن كردن  هست !  بعضي وقتا فك ميكني كردي درحالي كه نكردي، بعضي وقتا هم كرذي ها ولي فك ميكني نكردي