یه سگ هم نداریم ببریمش بیرون یه چیزی هی پرت کنیم بره بیاره اسگل شه سرگرم بشیم دور همی