به نظر شما سریالی که با این دیالوگ شروع میشه چجور سریالیه ؟: ساندویچ بستنی تخمه ! # ششمین نفر