حضرت آیت الله جعفر سبحانی، از مراجع عظام تقلید، با ضمانت نامه‌ی فارسی