از بزرگترین برکات این انقلاب این است که در سالگرد ورودشان باران نیامده وگرنه یهویی امام مقوایی (ارواح ناقلا) وا می رفت !