اولین مردمانی که توانستند از کارتهای اعتباری تلفن‌های عمومی استفاده کنند، بدون آنکه کم شود، ایرانیان بودند!#نمودی از تمدن دوهزاروپانصد ساله