زن هم نشدیم تو این هاگیر واگیر یکی بیاد مارو بگیره دیگه حداقل یه دیبیس سیصدتایی سکه مهرمون کنه ماهم پولدار بشیم براخودمون مملکته داریم ؟