اینجوری که داریم پیش میرویم به حول و قوه الهی ! همه پسرامون دارن خواننده میشن دخترامون طراح مانتو فک کنم دیگه مشکلی نخواهیم داشت