نیمه‌ی خالی لیوانو سریعا پرکنید امشب میخوام یه جا همه رو سر بکشم