این خواننده هایی که میگن تو فیلان دستگاه میخونن یعنی میرن تو یه دستگاه شروع میکنن به خوندن یاچی؟