عاقا من به هرکی سکه کادو داده بودم غلط کردم خودش بیاره با زبون خوش پس بده