خدائیش این مشکل پرتاب شدنِ ناخن از تو ناخن‌گیر اگه حل بشه فک کنم یکی از مشکلات بشریت حل شده