دوستم میگه امروز چندمه ؟ میگم یکم ، میگه یکم بهمن ؟
 پـَـ نـَـ پـَـ امروز یکم فروردینه ،
  عیدت مبارک عمو جان بیا یه بوس بده