اولین مردمانی که در اولین صادرات به کشورهای دیگر به جای حنا، خاک رنگی فروختند، ایرانیان بودند!#نمودی از تمدن دوهزاروپانصد ساله /قسمت چهارم