اولین مردمان دنیا که کمتر از همه کتاب می خواندند و بیشتر از همه اظهار فضل،ایرانیان بودند!#نمودی از تمدن دوهزاروپانصد ساله /قسمت نهم