اینارو ولش کن حالا ماکه خارجیم چرا امشب سرعت اینترنتمون پائینه ؟ نکنه انقلابو به اینجا هم صادر کردن بدبخ شدیم ؟